کد htaccess جلوگیری از حملات dos

برای جلوگیری از بازدید fake و ربات ها بر روی وبسایتتان کد زیر را به انتهای htaccess هاست خود بیافزایید

SetEnvIfNoCase User-Agent .* allowed_agent

Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from env=allowed_agent

خطای Content Encoding Error میهالیسم

بعد از نصب اسکریپت میهالیسم ممکن هست در هنگام ورود به صفحه ادمین آن  با خطای Content Encoding Error مواجه شوید.

در محل نصب اسکریپت به مسیر زیر بروید :

source\includes\data.php

و خط :

ob_start(array("ob_gzhandler", 9));

را حذف کنید و فایل را ذخیره نمایید