حل خطای Starting DirectAdmin: /bin/bash: /usr/local/directadmin/directadmin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory

۱۳ اسفند ۱۳۹۴ هیچ دیدگاهی برای حل خطای Starting DirectAdmin: /bin/bash: /usr/local/directadmin/directadmin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory ثبت نشده

خطای Starting DirectAdmin: /bin/bash: /usr/local/directadmin/directadmin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory  به علت یکسان نبودن مشخصات لایسنس