فعالسازی GD در PHP

۴ مهر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

برای فعالسازی GD در سیستمهای مبتنی بر Redhat مانند RHLE و Centos بصورت زیر عمل نمایید: برای سیستمهای ۳۲bit yum