خطای sqlite.DatabaseError

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

اگر در فایل /var/log/messages خطای زیر را مشاهده کردید lvestats-server[8473]: _sqlite.DatabaseError: no such table: last_run یکی از سرویس های کلود