کانفیگ nginx برای Xenforo

جهت انجام این عمل فایل کانفیگ مربوط به هاست را باز می کنیم :

 

nano /usr/local/directadmin/data/users/iranpage/nginx.conf

در بالا به جای iranpage ، نام کاربری هاست مربوطه را وارد نمایید

در صفحه باز شده در جایی که پورت ۸۰ مربوط به دامین مورد نظر فراخوانی شده ، به آخرین خط قبل از بسته شدن تگ server رفته و عبارت زیر را در آنجا جایگذاری نمایید :

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
  }

  location ~ /(internal_data|library) {
     internal;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass  unix:/tmp/php.socket;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  } 

درصورتیکه بر روی سابدامنه xenforo را نصب کرده اید ( مثلا سابدامنه xenforo ) ، فایل کانفیگ نظیر زیر می شود :

server {
  listen  [::]:80;
  server_name example.com www.example.com;
  root  /var/www/example.com;
  index index.html index.htm index.php;
  access_log /var/www/logs/example.com.access.log; 

  location /xenforo/ {
    try_files $uri $uri/ /xenforo/index.php?$uri&$args;
  }

  location ~ /xenforo/(internal_data|library) {
     internal;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass  unix:/tmp/php.socket;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }  
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *