مسیر فایل های مدیریتی سی پنل

CPanel Backend Files

  1. Cpanel directory : /usr/local/cpanel
  2. Third Party tools : /usr/local/cpanel/3rdparty/
  3. Cpanel addons directory : /usr/local/cpanel/addons/
  4. Base files like Phpmyadmin, skins : /usr/local/cpanel/base/
  5. cPanel binaries : /usr/local/cpanel/bin/
  6. CGI files : /usr/local/cpanel/cgi-sys/
  7. Cpanel access & error log files : /usr/local/cpanel/logs/
  8. Whm related files : /usr/local/cpanel/whostmgr/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *