کانفیگ nginx برای phpbb

جهت انجام این عمل فایل کانفیگ مربوط به هاست را باز می کنیم :

 

nano /usr/local/directadmin/data/users/iranpage/nginx.conf

در بالا به جای iranpage ، نام کاربری هاست مربوطه را وارد نمایید

این فایل کانفیگ آدرس های با www ، پارک دامنه ها و سابدامنه های پارک دامنه ها را به دامین اصلی ریدایرکت می کند
از دسترسی خارجی به فایل ها و پوشه های config.php و پوشه آپلود avatar جلوگیری می کند.
تنظیم Expires header برای عکس ها

server {
  listen  [::]:80;
  server_name www.domain.com parkeddomain.com *.parkeddomain.com;
  rewrite ^  http://domain.com$request_uri? permanent;
}

server {
  listen  [::]:80;
  server_name domain.com;
  root  /var/www/domain.com;
  index index.php index.html index.htm;
  access_log /var/logs/domain.com.access.log;

  location ~ /(config\.php|common\.php|cache|files|images/avatars/upload|includes|store) {
    deny all;
    return 403;
  }

  location ~* \.(gif|jpe?g|png|css)$ {
    expires  30d;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass  unix:/tmp/php.socket;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *