نمونه کد تست تابع PHP mail

برای تست تابع php mail از کد زیر استفاده نمایید

<?php 
  ini_set( 'display_errors', 1 );
  error_reporting( E_ALL );
  $from = "info@config-server.ir";
  $to = "test@gmail.com";
  $subject = "IRANPAGE Test Mail";
  $message = "This is a test to check the PHP Mail functionality";
  $headers = "From:" . $from;
  mail($to,$subject,$message, $headers);
  echo "Test email sent";
?>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *