حل مشکل خطای Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql database with the name already exists.) در سی پنل

Cpanel سرور لینوکسی ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ هیچ دیدگاهی برای حل مشکل خطای Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql database with the name already exists.) در سی پنل ثبت نشده

اگر در سی پنل با خطای Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql database with the name already exists.) OR mysql: error