حل مشکل خطای Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql database with the name already exists.) در سی پنل

Cpanel سرور لینوکسی ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ هیچ دیدگاهی برای حل مشکل خطای Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql database with the name already exists.) در سی پنل ثبت نشده

اگر در سی پنل با خطای Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql database with the name already exists.) OR mysql: error

پوشه های پیشفرض کانفیگ های پر استفاده در سرور سی پنل

Cpanel سرور لینوکسی ۸ مرداد ۱۳۹۳ هیچ دیدگاهی برای پوشه های پیشفرض کانفیگ های پر استفاده در سرور سی پنل ثبت نشده

پوشه های سرویس exim در کجا قرار دارند ؟ /etc/exim.conf /var/log/exim_mainlog /var/log/exim_rejectlog /etc/valiases/ /etc/vfilters/ home/username/.forward پوشه های سرویس mysql در